دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
تحقیق علـت و معلـول
  • کد محصول:  36683
  • ۶۸۴  روز پیش
  • 1 صفحه
  • 369
  • doc

تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی بوجود نمیآید و حتی میان پدیدههای متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه علیت برقرار نیست بلکه علیت رابطه خاصی است میان موجودات معینی و به دیگر سخن باید میان علت و معلول مناسبتخاصی وجود داشته باشد که از آن به سنخیت علت و معلول تعبیر میشود این قاعده نیز از قضایای ارتکازی و قریب به بداهت است که با سادهترین تجربههای درونی و بیرونی ثابت میگردد .

 

اما سنخیت و مناسبتی که بین علت و معلول لازم است در مورد علتهای هستی بخش و علتهای مادی و اعدادی تفاوت دارد در مورد اول ویژگی این سنخیت را میتوان با برهان عقلی اثبات کرد و تقریر آن این است .

چون علت هستیبخش وجود معلول را افاضه میکند و به تعبیر مسامحی به معلول خودش وجود میدهد باید خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر آن را نداشته باشد نمیتواند اعطاء و افاضه کند معطی الشیء لا یکون فاقدا له و با توجه به اینکه با اعطاء وجود به معلول چیزی از خودش کاسته نمیشود روشن میگردد که وجود مزبور را بصورت کاملتری دارد به گونهای که وجود معلول شعاع و پرتوی از آن محسوب میشود .

  • داکس ایران
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: