دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

مقاله مسئله سرمايه گذاري در کنترل پروژه

مقاله مسئله سرمايه گذاري در کنترل پروژه
  • کد محصول:  36279
  • ۶۸۴  روز پیش
  • 18 صفحه
  • 183
  • pdf
چكيده:
مورد بررسي قرار مي گيرد. اين مسئله شکل خاص مسئله تخصيص منابع در (RIP) در اين نوشته مسئله سرمايه گذاري در منابع در برنامه ريزي پروژه
کنترل پروژه است. معروفترين مسئله از اين دست مسئله تخصيص منابع محدود مي باشد که در اين زمينه مقالات زيادي منتشر شده است. تاکنون در
به دليل شکل پيچيده آن کارهاي زيادي انجام نشده است. از جمله کارهاي صورت گرفته در اين زمينه مي توان به کار آکپان RIP مورد مسئله
۱۹۹۷ ) و يا کار کيمز ( ۲۰۰۱ ) اشاره نمود. )
ارائه شده و نتيجه آن با کارهاي انجام گرفته مقايسه شده است. براي انجام مقايسه از ۲۸۸۰ RIP در اين نوشته يک الگوريتم ژنتيک براي حل مسئله
دانشگاه کيل المان مبناي مقايسه الگوريتمهاي ارائه شده در زمينه مسائل تخصيص منابع در کنترل پروژه PSBLIB مسئله استاندارد که در سايت
مي باشد استفاده شده است.
در الگوريتم ژنتيک ارائه شده از روشهاي جستجوي موضعي براي بهبود کارايي روش استفاده گرديده است. نتايج نشان مي دهد که تقريبا در تمامي
مسائل آزمايش شده الگوريتم ژنتيک از روشهاي موجود بهتر عمل مي کند.

 


فهرست
چكيده
 مقدمه
:(RIP) ٢) مسئله سرمايه گذاري در منابع
:RIP ٣) طرح يك الگوريتم ژنتيك براي مسئله
كروموزوم ها و تطابق 
١) كليات، طرح كروموزوم و تابع تطابق:
 
 
  • داکس ایران
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: