دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه ريشه هاي مسيحي فرهنگ سكولار جديد غرب

پایان نامه ريشه هاي مسيحي فرهنگ سكولار جديد غرب
  • کد محصول:  10288
  • ۶۸۴  روز پیش
  • 128 صفحه
  • 228
  • DOC

تحقيق حاضر به بررسي ريشه هاي مسيحي فرهنگ سكولار جديد غرب پرداخته است. البته سكولاريزم را به دليل كثير الاضلاع بودن ، مي توان از ابعاد مختلفي تحليل و بررسي كرد . سكولاريزم داراي جنبه ها و ابعاد مختلفي است، جنبه معرفتي كه در نفي عوامل بيرون از پديده هاي طبيعي يا تاريخي و در تأكيد بر تحول بي وقفه تاريخ تبلور مي يابد و جنبه نهايي كه در تلقي نهاد دين به عنوان نهاد خصوصي بروز مي يابد و جنبه سياسي كه در جدايي دين از سياست نمود پيدا مي كند. بديهي است كه هر كدام از اين جنبه ها داراي اشكال و مناسباتي با واقعيتهاي تاريخي پيرامون آن مي باشند. در تمامي تعاريفي كه از سكولاريزم مي شود يك عنصر كه تقريباً مي توان گفت فرعي ترين عنصر سكولاريزم است ، به نحو مشترك يافت مي شود. اين عنصر عبارت است از جدايي دين از دولت يا به تعبير خود غربي ها جدايي church از state . جدايي دين از دولت كه به منزله سمبل سكولاريزم گرفته مي شود، البته يكي از نتايج فرعي سكولاريزم است اما چون ملموس ترين، بارزترين و آشكارترين نتيجة آن است، نوعاً بر آن انگشت نهاده مي شود. اما توقف كردن بر اين عنصر و خاتمه دادن امر به اينجا البته گمراه كننده است. بايد قدري به عقب برگشت و ريشه هاي تاريخي و فلسفي سكولاريزم را ديد چون بدون اين كار نمي توان فهميد كه در تاريخ مدرن غرب چه اتفاق عظيمي افتاده است.

 

فهرست مطالب

مقدمه ................................................................................................................. 1

فصل اول؛ واژه شناسي سكولاريزم وسكولاريزاسيون..................................................

1- ريشه لغوي .................................................................................................... 6

2- معادل‌هاي واژه سكولار.................................................................................... 6

3- معادل‌هاي فارسي............................................................................................ 8

3-1 ؛ سكولاريزم................................................................................................ 8

3-2 ؛ سكولاريزاسيون.......................................................................................... 9

3-3 ؛ سكولار..................................................................................................... 9

4- تفاوت سكولاريزم وسكولاريزاسيون.................................................................. 10

5- تطورتاريخي اصطلاح سكولاريزم وسكولاريزاسيون............................................. 12

فصل دوم:تطورتاريخي شكل‌گيري مفهوم سكولاريزاسيون درانديشه مسيحي ـ غربي.......

1- مقدمه............................................................................................................ 20

2- ازمسيح(ع)تامسيحيت....................................................................................... 22

3- ازدنيوي شدن مسيحيت تا سكولاريزاسيون جامعه مسيحي...................................... 26

3-1- دنيوي شدن مسيحيت................................................................................... 26

3-1-1- تحريركتاب مقدس................................................................................. 31

3-1-2- شكل‌گيري كليسا................................................................................... 34

3-2- سكولاريزاسيون جامعه مسيحي..................................................................... 38

3-2-1- جوهرمستعدمسيحيت............................................................................... 39

3-2-2- سرگذشت تاريخي مسيحيت.................................................................... 40

3- منشأ نظريه حكومت سكولار در زمينه انجيلي ـ مسيحي......................................... 41

3-1- قدرت دولت،قدرت كليسا........................................................................... 41

3-2- برتري كليسابرحكومت................................................................................ 43

3-3- دواعي برتري كليسا بر حكومت.................................................................... 44

4- طرح نظريه حكومت سكولار در زمينه انجيلي ـ مسيحي......................................... 45

4-1- نظريه سنت توماس آكويناس درطرح حكومت سكولار.................................... 46

5- تلاش براي گذرازانديشه نظام الهي ـ بشري،به انديشه نظام بشري............................ 48

6- گسترش فرهنگ مسيحي ، گامي به سوي رنسانس............................................... 52

فصل سوم: نگاه رنسانس دربارة انسان.......................................................................

1- ويژگي عمومي رنسانس................................................................................... 56

2- نگاه رنسانس دربارةانسان................................................................................. 59

2-1- مدخل....................................................................................................... 59

2-2- ريشه لغوي ومعنايي اومانيسم......................................................................... 62

3- زمينه انجيلي انسنان گرايي رنسانس.................................................................... 65

3-1- سنت يهودي.............................................................................................. 65

3-2- سنت كلاسيك.......................................................................................... 68

3-3- سنت انجيلي............................................................................................... 70

4- تأثير تفكر افلاطوني بر نگاه رنسانس درباره انسان................................................ 73

5- نتيجه بحث..................................................................................................... 78

فصل چهارم:مروري برروندسكولاريزاسيون درنهضت اصلاح دين ................................

1- كليات........................................................................................................... 82

2- مؤلفه‌هاي فرهنگ سكولاردرانديشه اصلاح دين ................................................. 89

2-1- نگرش مثبت به دنيا...................................................................................... 89

2-1-1- تأكيدجديدبرآموزةآفرينش ونجات........................................................... 90

2-1-2- احياي انديشه دعوت دنيوي ازفردمسيحي................................................... 91

2-2- اخلاق كاردرآئين پروتستان.......................................................................... 93

2-3- ريشه‌هاي سرمايه‌داري.................................................................................. 95

3- نتيجه بحث..................................................................................................... 97

فصل پنجم : تأثير عصر روشنگري بر بينش سكولار.......................................................

1- مقدمه ........................................................................................................... 100

2- تأثير انديشة عصر روشنگري بر بينش سكولار...................................................... 103

3- مؤلفه هاي مهم فرهنگ سكولار در عصر روشنگري............................................. 105

3-1- دئيسم........................................................................................................ 105

3-2- نظرية پيشرفت............................................................................................. 109

4- نتيجة بحث..................................................................................................... 113

خلاصه و نتيجه گيري............................................................................................. 115

منابع و مآخذ....................................................................................................... ........

منابع فارسي ........................................................................................................ 120

منابع لاتين........................................................................................................... 124


  • داکس ایران
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: