دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
پایان نامه نقش متغ
  • کد محصول:  42744
  • ۵۵۳  روز پیش
  • 244 صفحه
  • 79
  • DOC (فایل ورد)

این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در فعالیت‏های  کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل می­باشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه  یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این  فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود.

چکیده   1

مقدمه    2

 

فصل 1 (کلیات تحقیق)

1ـ1 بیان مسئله  4

1ـ2 اهمیت موضوع تحقيق       5

1ـ3 اهداف تحقیق        5

1ـ4 سوالات تحقیق      6

1ـ5 قلمرو تحقیق         6

1-5-1 قلمروموضوعی  6

1-5-2 قلمرو زمانی      6

قلمرو مکانی      6

1ـ6 مفروضات  6

1ـ7 صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان        7

 

فصل 2 (ادبیات تحقیق)

مقدمه    9

2-1 تعریف کسب و کار الکترونیک      11

2-2 تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک          12

2-3 فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک  15

2-4 تعریف مدل کسب و کار   16

2-5 اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک     17

2-6 اجزاء اصلی مدل کسب و کار       18

2-7 نحوه طراحی مدل کسب و کار      19

2-8 مدل های کسب و کار الکترونیک   19

2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک   21

2-10 یکپارچه سازی مدل کسب و کار 23

2-11 عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک       25

2-12 اساس فرآیندهای کسب و کار الکترونیک 26

2-13 عوامل اصلی در کسب و کار      27

2-14 اجزای کسب و کار الکترونیک     29

2-15 ابزار عمده کسب و کار الکترونیک         30

2-16 شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک 31

2-17 شیوه های کسب و کار الکترونیک 32

2-18 پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک    33

2-19 توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک          35

2-20 انواع کسب و کار الکترونیک      35

2-21 کاربری های کسب و کار الکترونیک       36

2-22 استراتژی کسب و کار الکترونیک 37

2-23 ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی     38

2-24 یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی      38

2-25 چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی      40

2-26 مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک     41

2-27 تحویل به موقع    43

2-28 تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع    43

2-29 کاستن از موجودی انبار   44

2-30 مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع   45

2-31 تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی        45

2-32 تاریخچه ایران خودرو     47

2-33 برند ایران خودرو 50

2-34 گروه صنعتی ایران خودرو 51

2-35 سبد برند آیکو     51

2-36 توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو 52

2-37 پیشینه تحقیق       54

 

فصل 3 (روش شناسی تحقیق)

مقدمه    60

3-1 طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف      60

3-2 طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش    60

3-3 جمع آوری داده ها 61

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه    62

3-5 ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها     62

3-6 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه      62

3-7 روش نمونه گیری   63

3-8 روش تحلیل های آماری    63

3-9 آزمون های برازندگی مدل کلی     65

     3-9-1 شاخص های GFIو AGFI  65

     3-9-2 شاخص RMSEA   66

     3-9-3 مجذور کای 66

     3-9-4 شاخص NFI و CFI         66

 

فصل 4 (تجزیه و تحلیل داده ها)

4-1 مقدمه       68

4-2 آمار توصیفی        68

     4-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی         68

4-3 آمار استنباطی       72

     4-3-1 محاسبه پایایی سوالات تحقیق        83

     4-3-2 یافته های مربوط به روایی   86

     4-3-3 تحلیل عامل تأییدی 87

          4-3-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین       88

          4-3-3-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار         98

          4-3-3-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری  105

          4-3-3-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات  107

          4-3-3-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی        111

          4-3-3-6 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی  113

          4-3-3-7 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی     123

          4-3-3-8 تحلیل عاملی تأییدی کل      127

4-4 نتایج آزمون فرضیات تحقیق         185

     4-4-1 فرضیه اصلی         185

     4-4-2 فرضیات فرعی       186

     4-4-2-1 فرضیه 1 186

     4-4-2-2 فرضیه 2 187

     4-4-2-3 فرضیه 3 188

     4-4-2-4 فرضیه 4 189

     4-4-2-5 فرضیه 5 190

     4-4-2-6 فرضیه 6 191

     4-4-2-7 فرضیه 7 191

 

فصل 5 (نتیجه گیری)

مقدمه    194

5-1 نتایج آزمون فرضیات        194

5-2 محدودیت های تحقیق       201

5-3 رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی   202

5-4 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی  206

ضمائم   207

جدول ضمائم    208

پرسشنامه خبرگان         226

فهرست منابع     235

منبع فارسی       235

منبع غیر فارسی  237

Abstract          239

 

 

 


 

  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: