دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه ویرایش متون برنامه ای در رسانة ملّی صداوسیما

پایان نامه ویرایش متون برنامه ای در رسانة ملّی صداوسیما
  • کد محصول:  41965
  • ۵۲۳  روز پیش
  • 178 صفحه
  • 199
  • DOC (فایل ورد)

    پیشرفت علم و فنّ آوری در کنار مزایای بسیاری که دارد گاهی اوقات بنیان باورها و فرهنگ ها را هدف قرار می دهد؛ در جریانِ این هدف گیری هر فرهنگی که تابِ مقاومت نیاورد در فرهنگ مهاجم استحاله خواهدشد و بخش مهمی از موجودیت خود را از دست خواهدداد. همان گونه که اگر فرهنگی غنی، پویا و کارآمد باشد نه تنها خود در برابر ضدّ ارزشها ایستادگی می کند که می تواند باورهای خود را به دیگر جوامع منتقل نماید.

    زبان و ادبیات نیز از این امر مستثنا نیستند؛ اینکه برخی کلمات فرنگی، معادل های زیبایی در زبان فارسی یافته اند نشان از پویایی زبان دارد؛ در عین حال بسیاری از لغات و عبارت های فرنگی وارد زبان روزمرّه مردم و رسانه ها شده اند که در پاره ای موارد زبان را جان دار و قوی ساخته اند لیکن رسیدن به پاسخی برای حدّ و مرز تأثیرپذیری از زبان بیگانه،مستلزم تحقیق و پژوهش جدّی است.

مقدمه 1

فصل اول: کلیات  تحقیق

1-1-بیان مسئله  7

1-1-1- انواع ویرایش:  8

1-1-1-1-نمونه خوانی   9

1-1-1-2-نسخه پردازی   9

1-1-1-3-ویرایش محتوایی   9

1-1-1-4-ویرایش تخصّصی   9

1-1-1-5-ویرایش زبانی   9

1-2- اهمّیّت تحقیق   10

1-3- اهداف تحقیق   11

1-4- پرسشهای تحقیق   12

1-5- فرضیّات تحقیق   12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- پیشینة تحقیق   15

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق   18

3-2- ابزار گردآوری مطالب   19

3-3- نحوة تجزیه و تحلیل  19

فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

4 -1- خصوصیّات و ویژگیهای ویراستار  22

4-1-1- انتقادپذیری   22

4-1-2-عملکرد حرفه ای   23

4-1-3- تعامل و همفکری با نویسنده  23

4-1-4- احترام گذاشتن به نویسنده  24

4-1-5- انعطاف پذیری   25

4-1-6- علاقه به مطالعه  25

4-1-7- قدرت نویسندگی   27

4-1-8- دانش ادبی و دسترسی به منابع موردنیاز  27

4-1-8-1- اشکالات ویرایشی مرتبط با زبان عربی   29

4-1-8-2- واج نویسی   33

4-1-9-  شناخت سبک نویسنده  33

4-2- برخی عوامل عدول از زبان معیار در رسانة ملی   36

4-2-1- ورود عناصر زبانی متروک، منسوخ یا مهجور  36

4-2-2- اصرار بر سره نویسی   38

4-2-3- القای فضل و دانش به مخاطبان   39

4-2-4- بی توجّهی به بارِ عاطفیِ کلمات   42

4-2-5- گفتار به شیوة قدما 42

4-2-5-1- نمونه های تبدیل واج در زبان فارسی   47

4-2-6- بی توجّهی به ضرورت های رسانة همراه  50

4-2-7- ورود صنایع و ظرایف ادبی در زبان رسانه  53

4-2-8- اطناب مملّ و ایجاز مخلّ  58

4-2-9- تنافر حروف و کلمات، ضعف تألیف و تعقید، کثرت تکرار و تتابع اضافات   60

4-2-10- برخی اشکالات ویرایشی که منطق درستی ندارند  63

4-2-11- نبود صحّت و دقّت در اطلاع رسانی   67

4-2-11-1- آمار و ارقام  68

4-2-12- حشو  69

4-2-12-1- شبیهِ ... می مونه  71

4-2-12-2- جملاتِ استدراکیه  71

4-2-13- شکسته نویسی   72

4-2-14- ترجمة غیراصولی   75

4-2-14-1- گرته برداری   79

4-2-15- بیان متکلّفانه  81

4-2-16- پیام رسانی مستقیم  84

4-2-17- بی توجّهی به اصل بهگزینی واژه  85

4-3- اشکالاتِ ویرایشیِ مربوط به دستور زبان فارسی   94

4-3-1- «را»ی مفعولی   94

4-3-2- وجه وصفی   99

4-3-2-1- شرایط به کارگیریِ وجهِ وصفی   99

4-3-3- به کار بردن صیغة فعلی ناتمام  100

4-3-4- ساخت قید های تنوین دار به سیاق عربی   102

4-3-5- صیغة مجهول  103

4-3-6- اشکالِ نگارشی مربوط به اسمهایِ مصدر مختوم به «ها»ی بیان حرکت   106

4-3-7- تغییر وجه فعل  107

4-3-8- جداسازی فعل مرکّب   107

4-3-9- قرارگرفتنِ دو فـعل درکنـار هـم  109

4-3-10- به کارگیری فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس     109

4-3-11- قرار گرفتن دو علامت نفی در یک جمله  110

4-3-12- حذف بدون قرینه  110

4-3-13- به کارگیریِ حرف اضافة نادرست   112

4-3-14- حرف اضافة مضاعف    115

4-4- ویراستاری متونِ نظم  116

4-4-1- منابع اینترنتی شعر  125

4-4-2- اشعار موقوف المعانی   130

4-4-3- جایگاه علائم نگارشی در شعر  131

4-5- دستور خطّ فارسی   134

4-5-1- املای بعضی واژه ها و پیشوندها و پسوندها 139

4-5-2- املای کلمات مرکّب   143

4-6- نشانه گذاری متون مکتوب   145

4-6-1- ویرگول (،)  146

4-6-2- نقطه(.)  149

4-6-3- نقطه ویرگول(؛)  149

4-6-4- دونقطه (:)  150

4-6-5- گیومه / نشانة نقل قول( «...» یا "..." و ’...‘ )  151

4-6-6- نشانة پرسشی(؟)  152

4-6-7- نشانة تعجب(!)  152

4-6-8- نشانة تعلیق(...)  153

4-6-9- قلّاب[  ]  153

4-6-10- خطّ مورّب(/)  154

4-6-11- خط (-)  154

4-6-12- پرانتز (    )  155

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری   157

منابع و مآخذ  159

  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: