دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
پایان نامه ویژگی
  • کد محصول:  43021
  • ۴۷۹  روز پیش
  • 128 صفحه
  • 189
  • DOC (فایل ورد)

قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت امکان‌پذیر است.1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.

حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. حالت دوم تامین مالی تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.

فاینانس روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور محسوب می‌شود زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.

این قراردادهای تامین مالی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد. این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم می‌شود.به دلیل اهمیت بالایی که از نظر حقوقی دارد. این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از آن، مهلت بازپرداخت، تعیین چگونگی حل اختلافات قوانین حاکم و مراجع رسیدگی به اختلافات می‌باشد.

چکیده  1

مقدمه  2

بیان مساله  3

روش تحقیق   4

ضرورت و اهمیت تحقیق   4

پرسش‌های تحقیق   5

فرضیه‌های تحقیق   5

فصل اول: کلیات    6

1ـ1 تعاریف    7

1ـ1ـ1 اعمال حقوقی   7

1ـ1ـ2 تعریف عقد   7

1ـ1ـ3 تعریف عقد در فقه  7

1ـ1ـ4 تعریف ایقاع  8

1ـ1ـ5 تعریف قرارداد  8

1ـ1ـ6 تعریف قرارداد بین‌المللی   8

1ـ2 قراردادهای تامین مالی و اقسام آن  9

1ـ2ـ1 انواع قراردادهای بین‌المللی   9

1ـ2ـ2 انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی   9

1ـ2ـ3 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)  10

1ـ2ـ4 روش ساخت بهره‌برداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT   12

1ـ2ـ5 سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT)  13

1ـ2ـ6 قراردادهای بیع متقابل (BayBack)  15

1ـ2ـ7 مشارکت مدنی (Joint Venture) JV   16

1ـ3 تامین مالی و روش‌های آن  16

1ـ3ـ1 روش‌های پرداخت در تجارت خارجی   17

1ـ3ـ1ـ1 اعتبار اسنادی   17

1ـ3ـ1ـ2 اعتبار اسنادی صادراتی   17

1ـ3ـ1ـ3 برات (DRAFT)  18

1ـ3ـ1ـ4 روش پرداخت نقدی Cash  18

1ـ3ـ1ـ5 سرمایه‌گذاری   18

1ـ3ـ1ـ6 ضمانت‌نامه Guarantee  18

1ـ3ـ2 تجهیز مالی Fund Mobilization  19

1ـ3ـ3 تأمین مالی ساختار یافته  19

1ـ3ـ3ـ1 ابزارهای مبتنی بر بدهی   21

1ـ3ـ3ـ2 ابزارهای مبتنی بر سرمایه  21

1ـ3ـ4 انواع تامین مالی ساختار یافته  22

1ـ3ـ4ـ1 تامین مالی دریافتی‌ها (receivables)  22

1ـ3ـ4ـ2 تبدیل به اوراق بهادار Securitization  22

1ـ3ـ4ـ3 تامین مالی خرید سهام Buyout Finance  22

1ـ3ـ4ـ4 تامین مالی کسب مالکیت Acquisition  22

1ـ3ـ4ـ5 تامین مالی دارایی Asset finance  22

1ـ3ـ4ـ6 تامین مالی پروژه Project finance  23

1ـ3ـ4ـ7 ویژگی‌های تامین مالی ساختار یافته  23

1ـ4 منابع تامین مالی   23

1ـ4ـ1 فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت)  23

1ـ4ـ2 ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت)  24

1ـ4ـ3 تامین مالی کوتاه مدت    24

1ـ4ـ4 روش‌های تامین منابع مالی کوتاه مدت    24

1ـ4ـ4ـ1 اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت)  24

1ـ4ـ4ـ2 وام‌های بانکی   25

1ـ4ـ4ـ3 اوراق تجاری کوتاه مدت (اوراق قرضه)  25

1ـ4ـ4ـ4 وام‌های موسسات مالی تجاری   25

1ـ4ـ4ـ5 صدور اسناد تجاری   26

1ـ4ـ4ـ6 تامین مالی از طریق وثیقه گذاری   26

1ـ4ـ4ـ7 پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری   27

1ـ4ـ5 تامین مالی میان مدت و بلند مدت    27

1ـ4ـ5ـ1 وام‌های بانکی بلندمدت    27

1ـ4ـ5ـ2 اجاره‌های بلندمدت (اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی)  28

1ـ4ـ6 روش‌های تامین مالی داخلی   28

1ـ4ـ7 ابزارهای تامین مالی   28

1ـ4ـ8 سازمان‌های تامین کننده منابع مالی   29

1ـ4ـ8ـ1 بانک‌ها 29

1ـ4ـ8ـ2 بیمه  30

1ـ4ـ8ـ3 شرکت‌های بین‌المللی IFC   30

1ـ4ـ8ـ4 بانک توسعه اسلامی (Islamic Development bank)  30

1ـ4ـ9 روی آوری بانک‌های خارجی به بانکداری بدون ربا 31

1ـ5 فاینانس     33

1ـ5ـ1 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)  33

1ـ5ـ2 واجدین شرایط دریافت فاینانس     34

1ـ5ـ3 سقف پرداخت فاینانس     35

1ـ5ـ 4 روش پرداخت فاینانس     35

1ـ5ـ5 فعالیت‌های قابل قبول در فاینانس     35

1ـ5ـ6 نرخ سود تسهیلات    35

1ـ5ـ7 دوره استفاده از تسهیلات    36

1ـ5ـ8 دوره بازپرداخت    36

1ـ5ـ9 مراحل اعطای تسهیلات فاینانس     36

1ـ5ـ9ـ1 بخش دولتی   36

1ـ5ـ9ـ2 بخش غیردولتی   38

1ـ5ـ10 فاینانس خودگردان  39

1ـ5ـ10ـ1 ساختار فاینانس خودگردان  41

1ـ5ـ10ـ2 توزیع ریسک    44

1ـ5ـ10ـ3 تضمین‌ها، وثیقه‌ها و سایر تعهدات    45

1ـ5ـ11 برخی ویژگی‌های استفاده از فاینانس     46

1ـ5ـ12 مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه  49

1ـ5ـ13 مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران  50

2ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی   52

3ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی   53

1ـ5ـ14 محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین   54

1ـ5ـ14ـ1 محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی   54

1ـ5ـ14ـ2 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخلی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه سازمان‌های مسئول و دست اندرکار در ایران  55

1ـ5ـ14ـ3 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار  56

1ـ5ـ15 راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای در شرایط نوین   57

فصل دوم  رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی   59

2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی   60

2ـ1ـ1 تعریف    60

2ـ1ـ2 تاریخچه  61

2ـ1ـ3 مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) 62

2ـ1ـ4 سازمان و تشکیلات مرکز  62

2ـ1ـ4ـ1 اعضاء  62

2ـ1ـ4ـ2 ارکان مرکز  63

2ـ1ـ5 نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی   64

2ـ1ـ5ـ1 مصالحه  65

2ـ1ـ5ـ2 حکمیت    65

2ـ1ـ6 منابع مالی مرکز  66

2ـ2 اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی   66

2ـ2ـ1 ماهیت اختلاف    68

2ـ2ـ2 قواعد حل اختلاف    69

2ـ2ـ3 روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی   69

2ـ2ـ3ـ1 رسیدگی دادگاهی (قضایی)  69

2ـ2ـ3ـ2 رسیدگی‌های برون دادگاهی   70

2ـ2ـ4 روش‌های غیر الزام‌آور  71

2ـ2ـ4ـ1 مذاکره  72

2ـ2ـ4ـ2 میانجیگری   72

2ـ2ـ4ـ3 ارزیابی بی‌طرفانه  73

2ـ2ـ4ـ4 احراز واقع   74

2ـ2ـ4ـ5 رسیدگی کوتاه مدت    74

2ـ2ـ4ـ6 سازش    75

2ـ2ـ5 روش الزام‌آور (داوری)  76

2ـ3 قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری   77

2ـ3ـ1 قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی   78

2ـ3ـ2 قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی)  78

2ـ3ـ3 تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح   79

2ـ3ـ4 تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی   80

2ـ3ـ5 تعیین مرجع صالح به رسیدگی   80

2ـ3ـ6 معیار شکلی   81

2ـ3ـ6ـ1 اصل صلاحیت مراجع داخلی   81

2ـ3ـ6ـ2 اعتبار امر مختومه  81

2ـ3ـ7 معیار ماهوی   81

2ـ3ـ7ـ1 توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت    82

2ـ3ـ7ـ2 توجه به سبب دعوا 82

2ـ4 شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی   82

2ـ4ـ1 اهلیت    82

2ـ4ـ2 درخواست رسیدگی   83

2ـ4ـ3 کتبی بودن موافقت‌نامه داوری   83

2ـ4ـ4 شایستگی و تعداد داوران  84

2ـ4ـ5 زبان رسیدگی   85

2ـ4ـ6 رعایت اصل تناظر  85

2ـ4ـ7 تقدم سازش بر داوری   86

2ـ4ـ8 حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی   86

2ـ4ـ9 روند رسیدگی   87

2ـ4ـ9ـ1 قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده)  87

2ـ4ـ9ـ2 قاعده اثبات ادعا 88

2ـ4ـ9ـ3 بار اثبات    88

2ـ4ـ10 قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی   89

2ـ4ـ10ـ1 قانون قابل اعمال، بدون توافق طرف‌ها 89

2ـ4ـ10ـ2 قانون کشور متبوع شخص     89

2ـ4ـ10ـ3 قانون اقامتگاه  90

2ـ4ـ10ـ4 قانون محل وقوع مال   90

2ـ4ـ10ـ5 قانون محل انعقاد قرارداد  90

2ـ4ـ10ـ6 قانون محل تنظیم سند   91

2ـ4ـ10ـ7 قانون محل اجرای تعهد   91

نتیجه‌گیری   92

منابع   96

پیوست    100

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: