همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر

رشته ریاضی

  • کد محصول:  44761
  • ۸۹  روز پیش
  • 36 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  تحقیق الگوريتم EZW
  الگوريتم EZW در سال 1993 توسط shapiro ابداع شد نام كامل اين واژه [1] به معناي كدينگ تدريجي با استفاده از درخت ضرايب ويولت است. اين الگوريتم ضرايب ويولت را به عنوان مجموعه اي از درختهاي جهت يابي مكاني در نظر مي گيرد هر درخت شامل ضرايبي از تمام زيرباندهاي
  ...
  • کد محصول:  44760
  • ۸۹  روز پیش
  • 39 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله جامعه آماري
  جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش تمامي دانش آموزان سال اول دبيرستان هستند كه درنوبت روزانه مشغول به تحصيل هستند اين تعداد بنا به آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تعداد ............. در سال 82 ـ 81 مي باشند كه از اين تعداد ............ نفر پسر و ............
  ...
  • کد محصول:  44759
  • ۸۹  روز پیش
  • 53 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله جغرافياي رياضي
  درس جغرافياي رياضي يكي در دروس اصلي رشتة جغرافيا مي باشد و موضوع آن نيز بررسي شكل هندسي زمين  و به ويژه حركات آن درفضا مي باشد، مطالعه وضعيت اجرام آسماني ازقبيل سيارات، ستارگان، سحابيها و كهكشانها را نيز در بر مي گيرد. با فراگيري اين دانش مي توان ديد
  ...
  • کد محصول:  44758
  • ۸۹  روز پیش
  • 150 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  پایان نامه بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا
      يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي‌شود، ولي در حل هر مسئله حبه‌اي از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد و ملكه‌هاي اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را
  ...
  • کد محصول:  44410
  • ۱۰۸  روز پیش
  • 34 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  الگوريتم EZW
  الگوريتم EZW در سال 1993 توسط shapiro ابداع شد نام كامل اين واژه [1] به معناي كدينگ تدريجي با استفاده از درخت ضرايب ويولت است. اين الگوريتم ضرايب ويولت را به عنوان مجموعه اي از درختهاي جهت يابي مكاني در نظر مي گيرد هر درخت شامل ضرايبي از تمام زيرباندهاي
  ...
  • کد محصول:  44409
  • ۱۰۸  روز پیش
  • 38 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  جامعه آماري
  جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش تمامي دانش آموزان سال اول دبيرستان هستند كه درنوبت روزانه مشغول به تحصيل هستند اين تعداد بنا به آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تعداد ............. در سال 82 ـ 81 مي باشند كه از اين تعداد ............ نفر پسر
  ...
  • کد محصول:  44407
  • ۱۰۸  روز پیش
  • 50 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  جغرافياي رياضي
  درس جغرافياي رياضي يكي در دروس اصلي رشتة جغرافيا مي باشد و موضوع آن نيز بررسي شكل هندسي زمين  و به ويژه حركات آن درفضا مي باشد، مطالعه وضعيت اجرام آسماني ازقبيل سيارات، ستارگان، سحابيها و كهكشانها را نيز در بر مي گيرد. با فراگيري اين دانش مي
  ...
  • کد محصول:  44406
  • ۱۰۸  روز پیش
  • 150 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا
  مقدمه:     يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي‌شود، ولي در حل هر مسئله حبه‌اي از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد و ملكه‌هاي اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و
  ...
  • کد محصول:  39305
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 23 صفحه
  • 1500 تومان

   
  آموزش نظریه اعداد
  آموزش نظریه اعداد در قالب وورد در این سایت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.  
  ...
  • کد محصول:  39304
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 21 صفحه
  • 1500 تومان

   
  تست های ریاضی
  تست های ریاضی در قالب وورد در این سایت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.  
  ...
  • کد محصول:  39302
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 23 صفحه
  • 1500 تومان

   
  خط و صفحه
  خط در فضا: هر خط در فضا دارای سه مولفه x و y و z می باشد که برای نوشتن معادله آن فقط کافی است یک نقطه مانند از آن خط و برداری مانند موازی آن خط را در اختیار داشته باشیم. تذکر: خط در فضا دارای یک هادی می باشد، هادی خط
  ...
  • کد محصول:  39301
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 12 صفحه
  • رایگان

   
  تحقیق مقاطع مخروطی
  : تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه که قدر مطلق تفاضل فاصله آن نقاط از دو نقطه ثابت برابر مقداری ثابت باشد. هذلولی می نامند.  
  ...
  • کد محصول:  39300
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 41 صفحه
  • 3000 تومان

   
  مقاله مقاطع مخروطی
  دایره: تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله آنها از یک نقطه ثابت برابر مقدار ثابتی است. تذکر: در تعریف فوق مقدار ثابت را شعاع دایره (R) و نقطه ثابت را مرکز دایره می نامند. و هر دایره را بصورت نمایش می دهند.  
  ...
  • کد محصول:  39299
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 48 صفحه
  • 3000 تومان

   
  مقاله نظریه اعداد
  کران بالا و کران پایین در مجموعه: تعریف: کراندار از بالا است، هرگاه وجود داشته باشد بطوریکه برای هر داشته باشیم ،از بالا کراندار است.تعریف: کراندار از پایین است هرگاه وجود داشته باشد بطوریکه برای هر داشته باشیم  
  ...
  • کد محصول:  39296
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 3 صفحه
  • رایگان

   
  هندسه 2 كلاسهاي سوم رياضي
  هندسه 2 كلاسهاي سوم رياضي 1- كدام قضيه زير دو شرطي است ؟ الف)‌ هر مثلث متساوي الاضلاع ، متساوي الساقين است . ب) آگر n يك عدد طبيعي باشد ، آنگاه يك عدد طبيعي است ج) اگر 0آنگاه د) هرگاه در مثلثي ميانه و ارتفاع وارد بر يك ضلع منطبق باشد . مثلث متساوي الساقين
  ...
  • کد محصول:  39295
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 33 صفحه
  • 1500 تومان

   
  تحقیق هندسه تحلیلی
  فضای (مختصات در فضا) می دانیم که هر نقطه در صفحه دارای دو مولفه طول و عرض است و بصورت دوتایی مرتب نمایش می دهند. حال تجربه می کنیم که هر نقطه در فضا دارای سه مولفه است و بصورت سه تایی مرتب نمایش می دهند. دستگاه فضایی شامل سه محور oxو oy و
  ...
  • کد محصول:  39294
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 10 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله هندسه تحلیلی
  فضای (مختصات در فضا) مدانیم که هر نقطه در صفحه دارای دو مولفه طول و عرض است و بصورت دوتایی مرتب نمایش می دهند. حال تجربه می کنیم که هر نقطه در فضا دارای سه مولفه است و بصورت سه تایی مرتب نمایش می دهند.دستگاه فضایی شامل سه محور oz و oy و oz
  ...
  • کد محصول:  37666
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 8 صفحه
  • رایگان

   
  معادلات جزء صحیح (براکت)-(ریاضی دوم و سوم )
    معادلات جزء صحیح (براکت)-(ریاضی دوم و سوم ) در این پست چند معادله از یکی از زیباترین مباحث ریاضی دبیرستان یعنی جزء صحیح رو می نویسم و تلاش می کنم برای دفعه بعد هم از همین بحث مسائلی رو بنویسم. مجموعه جواب معادلات زیر را بنویسید: ( علامت [ ] نشان دهنده جزء صحیح می
  ...
  • کد محصول:  37665
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 8 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله مشتق
  شیب خط مماس در روش لایپ نیتز (خط ) مشتق یکی از دو مفهوم اصلی حسابان است که مقدار تغییرات لحظه‌ای تابع را نشان می‌دهد. تعریف مشتق تابعی مانند f، تابع ''f است که مقدارش در x با معادله‌ی زیر تعریف می‌شود:  
  ...
  • کد محصول:  37659
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 8 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله مثلث خیام
  نام گذاری و تاریخچه مثلث خیام را در برخی منابع به ندرت مثلث خیام-پاسکال-نیوتن نیز می‌گویند. این مثلث در زبان‌های گوناگون نام‌های دیگری نیز دارد در زبان انگلیسی مثلث پاسکال، ایتالیایی مثلث تارتالیا و در زبان چینی مثلث یانگ هویی نام گرفته. در آثار متون سانسکریدِ پینگالا ریاضی‌دان هندی نشانه‌هایی از استفاده از این بسط دیده
  ...

چرا داکس ایران؟

کاربردی

ما همواره به فکر نیازهای شما بوده ایم و سیستم فوق امکان پاسخگویی به نیاز های شما را دارا میباشد

دسترسی آسان

ما به فکر راحتی شما هستیم و هدف ما همواره آسودگی شما میباشد و امیدواریم که در این آزمون سربلند بوده باشیم

امنیت

وبسایت داکس ایران مجوزهای لازمه را دارا میباشد و شما میتوانید به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید
این سایت را در گوگل محبوب کنید: